KOETTU HYVINVOINTI

Missioni on edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin vahvistumista monikanavaisesti, kestävästi ja poikkitieteellisesti.

Työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen ovat teemoja, joihin kiinnittyy työyhteisön ja johtajuuden kysymysten lisäksi kunkin työntekijän elämänkokemukset ja yksilölliset tekijät.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on kokonaisuus, jossa ihmisen perustarpeet, sosiaaliset suhteet, elintaso, yhteiskunnalliset rakenteet, elämänlaatu ja sen kestävyys luovat toisiaan tukevan verkon, joka kannattelee ei ainoastaan yksilöä vaan myös hänen yhteisöään ja ympäristöään. Kokemus merkityksellisyydestä, hyvistä ihmissuhteista ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämään, ovat hyvinvoinnin arkisia palikoita. Turvallinen yhteiskunta, toimivat peruspalvelut, kouluttautumismahdollisuudet, työllisyysnäkymät ja mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itselleen merkityksellisten asioiden edistämiseen, ovat esimerkkejä laajemmista hyvinvointia tuottavista tekijöistä.

Kun elämässä tulee vastaan tilanteita, joiden seurauksena luottamus toisiin ihmisiin tai yhteiskuntaan järkkyy, voi hyvä olo ja arjen tasapaino olla vaikea saavuttaa vaikka itsestä pyrkisikin pitämään huolta. Haavoittavat elämänkokemukset (esim. lähisuhdeväkivalta), yllättävät vastoinkäymiset (esim. vakava sairastuminen), työelämän muutokset, traumaattiset kriisit (esim. koronapandemia) ja ruuhkavuosien yksinäisyys haastavat monen arkea ja työssä jaksamista.

Osalla ihmisistä on paremmat lähtökohdat ja valmiudet palautua stressistä ja vastoinkäymisistä, kun taas osalla palautuminen vie aikaa ja edellyttää muiden tukea. Vaikka stressin säätelytaitojen perusta luodaan lapsuudessa, on näitä taitoja mahdollista vielä aikuisenakin jalostaa ja kehittää. Haavoittavien elämänkokemusten käsittely, psykososiaalinen tuki ja edukaatio tulisi olla mahdollista kaikille sitä tarvitseville, yksilön taloudellisista resursseista tai voimavaroista riippumatta. Työyhteisöt voivat tukea työntekijöidensä hyvinvointia tarjoamalla työntekijöille tietoa ja taitoja stressin säätelyn tueksi. Tuettuina kaikkien meistä on mahdollista kukoistaa.

Seuraa kurssi- ja tapahtuma tarjontaa täällä.